Sonntag, 15.00 Uhr

Leipzig, Thomaskirche
Solist: Alexandros Kapelis (Klavier)